MEER TYD VIR KOMMENTAAR OP MUNISIPALE PLAAS

Die tydperk vir die publiek om kommentaar te lewer op die Mosselbaai Munisipaliteit se voorneme om die plaas Kleinbosch by Friemersheim te verhuur, is verleng tot Donderdag, 24 April 2014.

Die Munisipaliteit het in Februarie 2014 kennis gegee van die voorneme om die plaas vir ‘n tydperk van nege jaar en elf maande te verhuur. Die plaas is ongeveer 475 ha groot, en is sedert 1917 in die Munisipaliteit se besit.

Die uitstel word gegee na aanleiding van ‘n fout wat in die oorspronklike advertensie op 14 Februarie 2014 was. Volgens die foutiewe advertensie bestaan die eiendom uit gedeeltes 43/0 en 25/0, terwyl dit 46/0 en 25/0 moet wees.

Enige besware, kommentaar of vertoë met volledige redes daarvoor ten opsigte van die Raad se voorneme, moet skriftelik by die Munisipale Bestuurder, Posbus 25, Mosselbaai, 6500 ingedien word voor of op Donderdag, 24 April 2014.

Besware, kommentaar of vertoë wat na die voormelde sluitingsdatum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie. Navrae kan gerig word aan mnr. C Puren, by telefoonnommer (044) 606-5007 of faksnommer (044) 606-5062 of by e-pos cpuren@mosselbay.gov.za.

• Harry Hill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *