Category: People

MOSSELBAAI KRY NOG ‘N VROULIKE BURGEMEESTER

2104jeugraadaug14

Die Uitvoerende Bestuur van Mosselbaai se Jeugraad vir 2014/2015. Van links na regs verskyn Darcia Bencsh (Curro); Chané Terblanche (Hoërskool Punt); Carmia James (Hillcrest);  Jade James (Sao Bras); Ashley Moos (Sao Bras); Cuan Terblanche (Sao Bras) en Danica Barnard (Curro).

Mosselbaai het nog ‘n vroulike Burgemeester gekry toe Carmia James van Hillcrest Sekondêre Skool verlede week tot die Junior Burgemeester van Mosselbaai verkies is. Saam met haar is nog vier jong dames tot die Uitvoerende Bestuur van die Mosselbaaise Jeugraad verkies.

Die verkiesing van die Junior Jeugraad vir 2014/2015 het op Vrydag, 8 Augustus 2104, onder die wakende oog van mnr Chris Balie, uitreikingskoördineerder van die Onafhanklike Verkiesingskommissie in Kaapstad, plaasgevind.

Die Junior Jeugraad is verkies uit die verteenwoordigers van die vier hoërskole in die Mosselbaaise munisipale gebied. Elke skool kon vier verteenwoordigers, wat almal stemgeregtig was, na die verkiesing stuur. Die onderwysers van die Hoërskool Punt, Curro en Groot Brakrivier, wat teenwoordig was, het as waarnemers van die verkiesingsproses opgetree.

Benewens Carmia, is die ander lede van die Uitvoerende Bestuur Chané Terblanche (Junior Onderburgemeester, Hoërskool Punt), Jade James (Junior Speaker, Sao Bras Sekondêre Skool), Ashley Moos (Junior Munisipale Bestuurder, Sao Bras Sekondêre Skool), Cuan Terblanche (Junior Uitvoerende Lid vir Sport), Sao Bras Sekondêre Skool), Darcia Bensch
(Junior Uitvoerende lid vir Jeugsake, Curro Mosselbaai) en Danica Barnard (Junior Uitvoerende Lid vir Gemeenskapsdienste, Curro Mosselbaai).

Hierdie jong mense sal saam met die amptenary aandag gee aan die prioritisering van jeugontwikkeling gedurig deur geprioritiseer word. •

Mariaan Kotze Gallery & Art Studio

10409377_747312105326983_7503364047202763404_n 10530708_616677931764517_3736654031890234306_n 10544397_617040545061589_6983102894119201383_n 10603739_617040808394896_9151866569606048319_n Lisl Wilson, Mariaan, Llise Dodd, Tertius van Huyssteen Llise Dodd, Nelis Le Roux Maria, Wilma le Roux, Mia Barnard

Die nuwe gallery in die Searles Manor gebou, Blandstraat 64, Mosselbaai, het sy deure op 8 Augustus 2014 geopen.
Hoewel Mariaan normaalweg daagliks tussen 9:00 – 14:00 by haar gallery is, is dit nie ‘n formele gallery met normale besigheidsure nie. Indien sy dus nie daar is, kan daar met haar gereël word om op afspraak oop te maak.

Sy lewer kunswerke aan verskeie gallerye en doen ook internet verkope, hoofsaaklik van haar “facebook” blad: Mariaan Kotze Art af.
Soos versoek word kunswerke na enige plek in die wêreld gepos.

Die Gallery se volgende uitstalling vind plaas gedurende die September vakansie, met die tema: “Draw the Line”, waarvan baie van die werke “Doodles” gaan wees. Vir meer fotos besoek ons webwerf – www.mossview.co.za •

 

Natascha Pretorius – Teistering oor die internet

Natascha PretoriusMet die toename in die gebruik van elektroniese vorms van kommunikasie asook webwerwe soos FACEBOOK en TWITTER, het daar ook ‘n toename plaasgevind in die teistering van persone sonder dat die partye eers in mekaar se teenwoordigheid hoef te wees.

Die teisteraar het 24 uur per dag toegang tot die stuur van teisterende elektroniese boodskappe – versend per sellulêre toestelle dag of nag.

Die toename in die voorkoms van hierdie verskynsel het die wetgewer genoop om ‘n remedie vir die algemene publiek daar te stel.

Waar persone met ‘n familie band tot die mishandelaar/teisteraar toegang het tot ‘n Beskermingsbevel in terme van die Wet op Gesinsgeweld, Wet 116 van 1998, het die algemene publiek tot April 2013 nie ‘n maklik bekombare remedie gehad om teen teistering beskerm te word nie nie.

Die Wet op Beskerming teen Teistering, Wet 17 van 2011 het in April 2013 in werking getree en die leemte wat daar was vir ‘n remedie van hierdie aard, gevul.

“Teistering” word as volg deur die Wet gedefinieër:
die regstreekse of onregstreekse meedoen aan gedrag wat die Respondent (teisteraar) weet of behoort te weet—

(a) leed veroorsaak of ’n redelike oortuiging wek dat leed aan die klaer of ’n verwante persoon veroorsaak kan word deur die onredelike—

(i) agtervolging, dophou, najaging of lastigvalling van die klaer of ’n verwante persoon, of rondslenter buite of naby die gebou of plek waar die klaer of verwante persoon woon, werk, besigheid bedryf, studeer of hom of haar bevind;

(ii) meedoen aan verbale, elektroniese of enige ander kommunikasie wat op die klaer of ’n verwante persoon gemik is op enige wyse, ongeag of ’n gesprek daaruit voortvloei of nie; of

(iii) stuur, aflewering of reël van aflewering van briewe, telegramme, pakkette, faksimilees, elektroniese pos of ander voorwerpe aan die klaer of verwante persoon of te laat waar dit gevind kan word deur, gegee kan word aan of tot die aandag van die klaer of verwante persoon gebring kan word;

Die proses om aansoek te doen vir die beskermingsbevel in terme van Wet 17 van 2011 is dieselfde as die in terme van Wet 116 van 1998, en is gratis.

Indien u of iemand wat u ken aan teistering onderwerp word en nie in ‘n familiale verhouding tot die persoon staan nie, besoek u plaaslike Landdroskantoor ten einde aansoek te doen vir die beskerming wat die Wet op Beskerming teen Teistering bied. •

INDONESIESE KONSUL-GENERAAL KOM GROET

Indonesiese dansers 1 Indonesiese dansers 2

Die Indonesiese Konsul-Generaal in Kaapstad, me Sugie Harijadi, is terug verplaas na Indonesië na afloop van haar termyn, en het vandag (18 Junie 2014) die Mosselbaaise Munisipaliteit kom groet. Saam met haar op die foto verskyn die Uitvoerende Burgemeester, Raadsdame Marie Ferreira (links), en die Munisipale Bestuurder, dr Michele Gratz (regs). Konsul-Generaal Harijadi het noue bande met Mosselbaai gesmee, en die Indonesiese deelname aan die jaarlikse Diasfees die afgelope drie jaar, waartydens die mense van Mosselbaai aan die Indonesiese kultuur blootgestel is, was aan haar te danke. Dit was veral die kleurryke Indonesiese volksdanse by die 2014 Diasfees wat mense na hul asems laat snak het. Sy verlaat Suid-Afrika in Julie 2014 na ‘n dienstydperk van net meer as vier jaar in Suid-Afrika. •

Vasbyt – Maak die regte keuses: Wiskunde of Wiskundige geletterdheid

Ons het alreeds in hierdie artikels gemerk dat verskillende aspekte ‘n rol speel in jou prestasie – dit mag wees in akademie, sport musiek ens. Verder het ons gesien dat mense nie volgens hulle potensiaal presteer nie, probleme ondervind om hulle drome te verwesenlik en nie hulle potensiaal bereik nie omdat hulle verkeerde keuses maak in die lewe.
Dit is belangrik om daarom self ondersoek in te stel en vas te stel wat die oorsaak is dat jy nie jou loopbaandoel kan bereik nie. Dit is belangrik dat jyself met jou ouers se hulp ondersoek. Stel ondersoek in na die oorsake van jou probleme en moenie van jou ouers verwag om alleen jou probleme op te los nie. Jou ouers kan jou help, maar dit is jy wat met die keuses moet saamleef en daarom moet jyself betrokke wees in die oplossing van jou probleme.
Ouers van Graad 9 leerders julle kan julle kind ondersteun, maar dit is belangrik dat die kind self ondersoek instel na sy probleme anders sal die kind, selfs as volwassene, nie verantwoordelikheid vir sy/haar dade neem nie. ‘n Tipiese voorbeeld van iemand wat nooit verantwoordelikheid vir sy dade geneem het nie, is bv iemand wat geneig is om te sê ek het ‘n swak onderwyser in daardie vak gehad, hulle word volwassenes wat selfs op hulle ou dae ander blameer vir hulle probleme of foute. Ek weet van leerders wat nie ‘n Natuur-en Skeikunde onderwyser gehad het vir matriek nie, hulle het toe self die fasiliteerder se handleiding bekom en die studie-eenhede onder mekaar verdeel en vir mekaar die werk verduidelik. Hierdie groep jongelinge het almal die vak in Graad 12 geslaag en ‘n paar van hulle het dit met onderskeiding geslaag.
Redes waarom sommige mense nie hulle ideale beroepskeuse kan hê nie, kan wees:
a) Verkeerde skoolvakke
b) Onderprestasie
c) Ongemotiveerde houding en nie lus om doelgerig te studeer nie
d) Verkeerde studie tegnieke
e) Glo nie in jouself nie
f) Gooi tou op sodra jy ‘n struikelblok teekom en wil nie verder probeer nie.
g) Let nie op in die klas nie (skryf briefies, spot die opvoeder, ens)
In die vorige uitgawe waar ons gesien het “no man is an island…” nie, het ons gemerk dat omtrent alles en almal met wie jy in kontak kom in die lewe ‘n invloed op jou keuses uitoefen en dan so ook op jou prestasies.
Dit mag wees dat jy byvoorbeeld volgens Psigometriese Toetse (Aanleg toetse) ‘n aanleg vir Wiskunde het, maar nou doen jy swak en voel nie gemotiveerd om die vak se huiswerk te doen nie “want dit is te moeilik vir jou”. Nou skryf jy iemand anders wat goed doen se huiswerk af en glo dat jy in die Eksamen goed sal doen sodra jy daardie persoon se manier van doen uit jou kop gememoriseer het (“ek het mos ‘n goeie geheue”). Hierdie afskrywery veroorsaak nou dat jou kans om in Wiskunde beter te presteer al hoe kleiner word aangesien jy mos nou lekker met ander man se kallers ploeg”.
‘n Vak soos Wiskunde is soos ‘n muur wat jy bou. Indien jy die eerste laag stene (Graad 4 & 5 of 6 se werk bv breuke) met swak stene bou, gaan jou fondasie nie hou nie en voordat jy by die 3de laag stene (elke graad vorm ‘n laag stene) kom gaan jou muur begin omkantel en kan die muur nie verder regop staan nie. Deur af te skryf het jy (jy wat die aanleg vir die vak het) binne 3 jaar so min kennis opgedoen om Wiskunde behoorlik self te doen, dat jy nie na

Graad 8
Graad 9
Graad 10
Goed geboude Wiskunde Muur
Wiskunde Muur stort tydens Graad 9 ineen

Graad 9 Wiskunde kan neem nie, maar gedwing word om Wikunde Geletterdheid te neem.
Byvoorbeeld: Jy wou na skool studeer om ‘n Bemarker te word, maar nou kan jy nie! Jy het Wiskunde in Graad 12 nodig om na skool (op tersiêre vlak) ‘n kwalifikasie in Bemarking te studeer. Om aan te gaan met Wiskunde in Graad 12 word aanbeveel dat jy in Graad 9 ten minste 60% vir Wiskunde kry of Wiskunde met 7 slaag. Na Graad 9 is daar baie meer logika nodig om die vak te verstaan en toe te pas en minder geheuewerk.
Indien jy in Graad 9 agterkom jou standaard in Wiskunde is te laag is dit belangrik dat jy terugkeer na jou vorige boeke, met ander woorde dat jy na jou primere skool se boeke toe terug gaan en seker maak dat jy alles verstaan. Indien daar iets is wat jy nie verstaan en nie die oefeninge maklik kan doen nie, moet jy op daardie vlak begin om jou probleem uit te stryk. Nou moet jy oefeninge oor en oor doen totdat jy dit maklik kan verstaan en dan gaan jy aan na die volgende graad se boeke en volg dieselfde prosedure. So bou jy jou muur weer sterkter en kan jy dan moontlik in staat wees om met Wiskunde aan te gaan in graad 10.
Iets waarteen Prof Jonathan D Jansen (Rektor van UFS) meeste waasku is dat leerders Wiskunde los vir Wiskundige Geletterdheid in Graad 10. Moet asseblief nie Wiskunde los vir Wiskunde Geletterdheid nie, want jy kan moontlik sekere beroepsrigtings se deure vir jouself toemaak. ‘n Slaag in Wiskunde (= 40%) is vir die Universiteite en Tegnologiese Universiteite meer werd as wanneer jy 60% of selfs 70% kry in Wiskundige Geletterdheid.
Onthou asb, soos voorheen genoem,
a) indien jy enige plek vanaf graad 9 (vir graad 10) verkeerde keuses maak, sal dit die pad na die beroepsveld waarin jy die beste pas, toemaak.
b) Wees versigtig met jou Keuses: Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid.
c) Indien jy ‘n verkeerde keuse maak sal jy ‘n jaar of 2 eers op ‘n NQF vlak 5 ‘n kursus moet neem (NQF vlak 5 is jaarkursusse na Graad 12 met 120 krediete) wat die vakke insluit wat jy benodig voordat jy jou gekose beroepsrigting kan begin studeer.
Jy kan hulp kry by die skrywer van hierdie artikel Sien advertensie hierby vir kontakbesonderhede.
Ons sal met die volgende uitgawe kyk na hoe jy kan studeer sodat jy nie onderpresteer nie. Julle kan my ook kontak vir ‘n studiemetode kursus sodat jy gereed is vir die volgende kwartaal/semester om jou punte te verbeter.

Rina Kotze 082 785 0126 •

Rina Kotze

 

 

Sop Kombuis

Sop Kombuis

Die Uitvoerende Burgemeester, Raadsdame Marie Ferreira, het verlede week nog twee sopkombuise, in onderskeidelik Alhoffrylaan en Taylorstraat, D’Almeida, geopen. Op die foto by die sopkombuis in Taylorstraat verskyn, van links na regs, Raadsdame Ferreira, me Rachel Pietersen (vrywilliger), me Annie Saayman en mnr George October, Wyksraadslid. Dit het die getal sopkombuise wat die Munisipaliteit as deel van sy armoedeverligtingsprogram tot stand gebring het nou op twintig te staan gebring. Die Munisipaliteit ondersteun die fasiliteit met bestanddele en elektrisiteit. Die sopkombuise verskaf gereeld sop en brood aan behoeftige siek en bejaarde persone. Lede van die publiek wat die sopkombuise deur middel van bydraes wil ondersteun, kan me Valmé Makwak (telefoon (044) 606-5223) of me Haylene Claassen (telefoon (044) 606-5228) by die Munisipaliteit kontak.

In die vorige uitgawe het ons gemerk dat baie mense wat ons ken (of moontlik jyself) nie hulle drome verwesenlik en potensiaal bereik nie omdat hulle verkeerde keuses maak in die lewe.
Is jy miskien een van daardie mense wat geneig is om verkeerde keuses te maak?
a) Onthou dit is belangrik dat elkeen van ons, voor ons ‘n keuse maak, eers doodseker maak wat die gevolge van ons keuse is.
b) Hierdie verkeerde keuses kan enigiets insluit want “no man is an Island”. Ons leef gedurig in wisselwerking met ander mense en invloede wat ons keuses beinvloed.
c) Maak seker dat die keuses jou eie is en nie wat ander van jou verwag nie.

rina

Wanneer jy na die diagram kyk merk ons dat:

a) Die middelpunt van alles jyself (Leerder of student) is
b) Daarom sal jy moet verantwoordelikheid neem vir al jou keuses
c) Nie net jyself nie maar almal met wie jy in aanraking kom het sekere verwagtinge van jou (derde sirkel vanaf die middel).
d) Jy moet weet wie en wat beinvloed jou in jou keuses. Baie mense het al verkeerde keuses gemaak onder invloed van ander mense omdat hulle selfkennis swak is.
e) Dit belangrik is om jouself goed te ken. Hierdie selfkennis beteken jy weet:
· Watter persoonlikheidstipe jy is (“Wie is ek? ”)
· Wat jou aanleg is (“Wat kan ek maklik doen? ”)
· Wat jou belangstellings is (“Waarvan hou ek?”)
· Wat is jou werklike prestasies elke dag (Sport, Akademies, Kultuur ens)
f) Jy moet weet wat by jouself pas en watter invloede jou keuses verkeerd beinvloed (alles in die buitenste sirkel speel ‘n rol in die aspekte binne die derde sirkel). Byvoorbeeld een van jou familielede is miskien jou Idol, maar jou vriende neem ander vakke en nou wil jy saam met hulle wees. Daarom kies jy die verkeerde skoolvakke en kan jy nie dieselfde beroep volg as wat jou Idol-familielid doen nie.
g) Jy al hierdie dinge hierbo moet uitmekaar ken omdat jy ‘n ingewikkelde besluit wil neem. As jy dit reg doen, kan dit ‘n invloed op jou uiteindelike beroepsveld hê. Daardie beroepsveld wat jy wil en kan betree.
Indien jy enige plek vanaf graad 9 (vir graad 10) verkeerde keuses maak, sal dit die pad na die beroepsveld waarin jy die beste pas, toe maak. Wees versigtig sodat jy nie ander (bv ouers of onderwysers) blameer as jy verkeerd kies nie.
Toelating tot die verkeerde beroepsvelde kan veroorsaak dat jy baie ongelukkig in jou beroep gaan wees.
Studente voorligters by al die Universiteite en Technikons kan vir jou noem van die baie studente wat ongelukkig omdraai omdat hulle nie kan doen wat hulle graag wil nie, agv foute in hulle keuses voor graad 12. Ongelukkig is daar te veel voornemende studente wat in hierdie situasie beland!
Jy kan hulp kry by die skrywer van hierdie artikel Sien advertensie hierby vir kontakbesonderhede.
Ons sal met die volgende uitgawe kyk na hoe jy kan studeer sodat jy nie onderpresteer nie. Julle kan my ook kontak vir ‘n studiemetode kursus sodat jy gereed is vir die volgende kwartaal/semester om jou punte te verbeter.

Rina Kotze

 

 

Vasbyt – Rina Kotze

(Short term sacrifice for long term gain. Jane Downes, 2007)
Indien jy die opskrif van hierdie artikel lees sal jy heel moontlik wonder waaroor hierdie nuwe artikel wat in die Mossview verskyn nou eintlik gaan handel. Kan dit oor visvang wees? Nee, ongelukkig nie! Indien jy ‘n ywerige Visserman is, in jou beroep of dit doen as stokperdjie, moet nie nou ophou lees en sê “ag dit is nie vir my nie”, want daar is veel meer in die lewe as om letterlik vis te vang. Die doel van hierdie skrywe is om vandag te begin besef dat die lewe oor meer gaan as net ‘n vis te koop of te ontvang van iemand, maar om jou lewe lank gevoed te word as jy honger het deur jouself te bemagtig om self die vis te kan vang.
Hieruit probeer ek vra:
Waarom gebeur dit dat so baie van ons (miskien jyself en mense rondom jou)
• ongelukkig is in die beroep wat ons volg
• nie ons drome bereik nie
• leerders en studente nie hul potensiaal bereik nie en selfs druip, terwyl ons weet hulle kan beter doen. Studente kan enigeen wees wat vir een of ander kursus ingeskryf is, maak nie saak wat jou ouderdom is nie.
Die antwoord kan heel eenvoudig wees:
Eerstens neem leerders op skool verkeerde vakke wat nie by hulle persoonlikheid pas nie. Hulle doen dit omdat hulle vakke neem wat hulle vriende neem, of bang is om by ‘n spesifieke onderwyser klas te kry. Redes kan legio wees, maar die uiteinde is hartseer – die leerders wat verkeerde vakke neem verloor hulle doel en maak deure toe sodat hulle nie die korrekte beroep kan volg nie. Op die wyse volg hulle as volwassenes ‘n beroep wat nie by hulle pas nie.
Tweedens voel leerders ongemotiveerd om te studeer en leer nooit die korrekte studiemetodes aan nie.
Derdens sien ons soveel van hierdie volwassenes (jyself,familie of vriende wat jy ken) wat erg ongelukkig is in hulle beroep, want daar was ‘n struikelblok in die pad wat verhoed het dat hulle die groot droom in hulle lewe verwesenlik.
Hierdie raak ‘n bose sirkel, want ons weet nie hoe om dit te verander of hoe om ons kinders (vandag se leerders) te help om uit hierdie sirkel los te breek nie. Vandag is daar ‘n belofte dat hierdie sirkel gebreek kan word.
Vir ‘n paar weke sal daar soortgelyke artikels in Mossview verskyn om aan jou te wys wat om te doen om hierdie sirkel te breek. In Mossview sal ons kyk na keuses wat ons maak en wat ‘n groot invloed op ons lewe uitoefen. Ons sal kyk na sake soos:
a) Kies die regte skoolvakke in graad 9
b) Kies om te leer om reg te studeer sodat jy onthou wat jy geleer het en jou potensiaal bereik
c) Maak die regte beroepskeuse
d) Maak keuses om jou loopbaanpad te verander.
Mev Rina Kotze, ‘n Bedryfsielkundige wat nou na Hartenbos verhuis het, gebruik tans haar ervaring wat sy in meer as 10 jaar as Skoolvoorligter en 5 jaar as Studente Voorligter by Unisa opgedoen het om ons mense in die Eden Distrik te help. Dit mag enige persoon wees (volwassene of leerder) wat hulp met bogenoemde benodig. Sien advertensie hierby vir kontakbesonderhede.

•Rina Kotze – Bedryfsielkundige (Beroepsvoorligting/Vakkeuses)
082 785 0126

Rina Kotze

 

What do drugs do to the brain – Freddy Trout

Introducing…..Your Brain
The brain is the command center of your body. It controls just about everything you do, even when you are sleeping. Weighing about 1.5kg, the brain is made up of many parts that all work together as a team. Each of these different parts has a specific and important job to do.

When drugs enter the brain, they can interrupt the work and actually change how the brain performs its jobs. These changes are what lead to compulsive drug use, the hallmark of addiction.

Drugs of abuse affect three primary areas of the brain:

The brain stem is in charge of all of the functions our body needs to stay alive—breathing, circulating blood, and digesting food. It also links the brain with the spinal cord, which runs down the back and is responsible for moving muscles and limbs as well as letting the brain know what’s happening to the body.

The limbic system links together a bunch of brain structures that control our emotional responses, such as feeling pleasure when we eat chocolate. The good feelings motivate us to repeat the behaviour, which is good because eating is critical to our lives.

The cerebral cortex is the mushroom-like outer part of the brain (the grey matter). In humans, it is so big that it makes up about three-fourths of the entire brain. It’s divided into four areas, called lobes, which control specific functions. Some areas process information from our senses, enabling us to see, feel, hear, and taste. The front part of the cortex, known as the frontal cortex or forebrain, is the thinking center. It powers our ability to think, plan, solve problems, and make decisions.

What do Drugs do to the Brain?

Drugs are chemicals. They work in the brain by tapping into its communication system and interfering with the way nerve cells normally send, receive, and process information. Different drugs—because of their chemical structures—work differently. In fact, some drugs can change the brain in ways that last long after the person has stopped taking drugs, maybe even permanently. This is more likely when a drug is taken repeatedly.
Some drugs, such as marijuana and heroin, activate neurons because their chemical structure mimics that of a natural neurotransmitter. In fact, these drugs can “fool” receptors, can lock onto them, and can activate the nerve cells. The problem is, they don’t work the same way as a natural neurotransmitter, so the neurons wind up sending abnormal messages through the brain.
Other drugs, such as amphetamine, cause nerve cells to release excessive amounts of natural neurotransmitters or prevent the normal recycling of these brain chemicals (cocaine and amphetamine). This leads to an exaggerated message in the brain, ultimately wreaking havoc on the communication channels. The difference in effect is like the difference between someone whispering in your ear versus someone shouting in a microphone.
All drugs of abuse—nicotine, cocaine, marijuana, and others—affect the brain’s “reward” circuit, which is part of the limbic system. Normally, the reward circuit responds to pleasurable experiences by releasing the neurotransmitter dopamine, which creates feelings of pleasure, and tells the brain that this is something important—pay attention and remember it. Drugs hijack this system, causing unusually large amounts of dopamine to flood the system. Sometimes, this lasts for a long time compared to what happens when a natural reward stimulates dopamine. This flood of dopamine is what causes the “high” or euphoria associated with drug abuse.
• People against Substance Abuse
044 873 0133
071 090 4450